keyboard_arrow_right Aanbieding toevoegen
keyboard_arrow_right Aanmelden
keyboard_arrow_right Registreren
keyboard_arrow_right Huis
keyboard_arrow_right Industrie
keyboard_arrow_right Zoeken
keyboard_arrow_right Verkopen

Servicevoorwaarden

Voorwaarden voor de dienstverlening
Deze webpagina is een wettelijk document dat dient als onze Servicevoorwaarden en regelt de wettelijke voorwaarden van onze website, http://www.Sales-machinery.com, subdomeinen, en alle bijbehorende web-based en mobiele toepassingen (gezamenlijk, "Website"), als eigendom van en geëxploiteerd door S- Machinery Ltd.
 
Termen met een hoofdletter, tenzij anders gedefinieerd, hebben de betekenis die is gespecificeerd in de onderstaande sectie Definities. Deze Servicevoorwaarden, samen met ons Privacybeleid, elke mobiele licentieovereenkomst en andere geplaatste richtlijnen binnen onze Website, gezamenlijk "Wettelijke Voorwaarden", vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en S- Machinery Ltd, en vervangen alle andere overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot onze Website en het onderwerp dat hierin is opgenomen. Wij kunnen onze Juridische Voorwaarden te allen tijde wijzigen zonder u daarvan specifiek op de hoogte te stellen. De laatste exemplaren van onze Wettelijke Voorwaarden zullen op onze Website worden geplaatst, en u dient alle Wettelijke Voorwaarden door te nemen voordat u onze Website gebruikt. Nadat eventuele herzieningen van onze Juridische Voorwaarden zijn gepubliceerd, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Daarom is het belangrijk dat u onze Juridische Voorwaarden regelmatig bekijkt om er zeker van te zijn dat u er nog steeds mee akkoord gaat.
Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, alle toepasselijke wetten en regels, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van auteursrechten en handelsmerken.
De laatste update van onze Servicevoorwaarden werd op 26 juni 2019 gepubliceerd.
 
Definities
De termen "ons" of "wij" of "onze" verwijzen naar S- Machinery Ltd, de eigenaar van de Website.
Een "Bezoeker" is iemand die slechts onze Website bezoekt, maar zich niet als Lid heeft geregistreerd.
Een "Lid" is een persoon die zich bij ons heeft geregistreerd om onze Service te gebruiken.
Onze "Service" vertegenwoordigt de collectieve functionaliteit en functies zoals aangeboden via onze Website aan onze Leden.
Een "Gebruiker" is een collectieve identificator die verwijst naar een Bezoeker of een Lid.
Alle tekst, informatie, afbeeldingen, audio, video en gegevens die worden aangeboden via onze Website staan collectief bekend als onze "Inhoud".
 
Gebruikslicentie
Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van S- Machinery Ltd. te downloaden, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke inzage. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
de materialen te wijzigen of te kopiëren;
de materialen te gebruiken voor enig commercieel doel, of voor enige openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen de software op de website van S- Machinery Ltd. te decompileren of reverse-engineeren;
alle auteursrecht- of andere eigendomsnotaties uit de materialen te verwijderen; of
de materialen overbrengen naar een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door S- Machinery Ltd. worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, hetzij in elektronische vorm, hetzij in gedrukte vorm.
 
 
Beperkt gebruik
De vermelding van de aangeboden producten op de Website kan alleen worden gebruikt voor legale doeleinden door gebruikers van de Website. U kunt geen framingtechnieken gebruiken om een keurmerk, logo, auteursrechtelijk beschermde afbeelding of de meeste bedrijfseigen details (bestaande uit afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of type) van S- Machinery Ltd. in te sluiten zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. U mag geen metatags of andere "ongeziene tekst" gebruiken die de naam of handelsmerken van S- Machinery Ltd. gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S- Machinery Ltd. U stemt ermee in geen enkele inhoud op de Website aan te bieden of te wijzigen die bestaat uit, maar niet beperkt is tot, namen van Gebruikers en Inhoud, of het Materiaal te herscheppen, weer te geven, openlijk uit te voeren, te distribueren of anderszins te gebruiken, op welke wijze dan ook, voor een openbare functie, in verband met diensten of producten die niet die van S- Machinery Ltd. zijn, op een andere manier die kan leiden tot verwarring bij de consument, die S- Machinery Ltd of haar licentiegevers in diskrediet brengt of aanvecht, die de sterkte van het residentieel eigendom van S- Machinery Ltd of haar licentiegever verwatert, of die op een andere manier inbreuk maakt op de auteursrechten van S- Machinery Ltd of haar licentiegever. U gaat er ook mee akkoord geen misbruik te maken van het materiaal dat op de Site verschijnt. Het gebruik van het materiaal op een andere website of in een netwerkomgeving van een computersysteem voor welk doel dan ook is verboden. Elke code die S- Machinery Ltd ontwikkelt om materiaal van de pagina's van de Website te genereren of te tonen, is eveneens beveiligd door het auteursrecht van S- Machinery Ltd en u mag dergelijke code niet kopiëren of aanpassen.
S- Machinery Ltd is niet verplicht om producten die gepubliceerd, overgedragen of verbonden zijn met de Site bij te houden. Als u denkt dat iets op de Website in strijd is met deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.
Indien een gebruiker wordt gewaarschuwd voor producten die naar verluidt niet voldoen aan deze Voorwaarden, kan S- Machinery Ltd de bewering onderzoeken en uitzoeken of er andere acties moeten worden ondernomen of dat de inhoud moet worden verwijderd of dat de inhoud moet worden verwijderd. S- Machinery Ltd is niet aansprakelijk of verplicht jegens personen voor de efficiëntie of het niet uitvoeren van dergelijke activiteiten.
Elektronische communicatie
U verbindt zich elektronisch met ons als u naar de website gaat of als u ons een e-mail stuurt. U stemt ermee in om interacties van ons online te krijgen. Wij verbinden ons met u via e-mail of door het uploaden van meldingen op de Site. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, bekendmakingen en diverse andere mededelingen die wij digitaal aan u verstrekken, schriftelijk worden gedaan.
 
Uw account
Als u gebruik maakt van de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en accepteert u de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account en wachtwoord plaatsvinden. U accepteert ook dat u geen persoonlijk identificeerbare informatie, bestaande uit, maar niet beperkt tot, voor- en achternamen, geloofsbrieven of diverse andere details van persoonlijke aard ("Persoonlijke gegevens") van de Site, openbaar maakt. Uw bekendmaking van persoonlijke gegevens op de website kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account. S- Machinery Ltd behoudt zich bovendien het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en Content naar eigen inzicht te verwijderen of te bewerken.
S- Machinery Ltd garandeert niet de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de Content op de site, bestaande uit Persoonlijke Gegevens. Elk individu is verantwoordelijk voor het upgraden en wijzigen van relevante accountinformatie wanneer dit essentieel is om de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de details te behouden.
 
Beoordelingen, commentaar en ander materiaal
Geregistreerde Gebruikers van de Website kunnen evaluaties en opmerkingen plaatsen over een product en diensten die via de Website zijn aangekocht, zolang het Materiaal niet onwettig, godslasterlijk, bedreigend, lasterlijk, een inbreuk op de privacy, een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is en geen industriële verzoeken, massamailings of enige vorm van "spam" bevat. U mag het account van een andere gebruiker niet gebruiken om zich voor te doen als een gebruiker of entiteit, of op een andere manier bedriegen wat betreft de herkomst van de meningen. S- Machinery Ltd behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om dergelijk materiaal te elimineren of te wijzigen, maar onderzoekt het geplaatste materiaal niet regelmatig.
Indien u een evaluatie plaatst of opmerkingen stuurt, en tenzij S- Machinery Ltd anders voorstelt, verleent u S- Machinery Ltd een niet-exclusief, royaltyvrij, permanent, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijk materiaal te gebruiken, te herscheppen, te wijzigen, aan te passen, vrij te geven, gelijk te stellen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en te screenen over de hele wereld, in welke media dan ook. U verleent S- Machinery Ltd en sublicenties om uw naam te gebruiken in verband met dergelijk Materiaal, indien zij dat wensen. U verklaart en eist dat U alle rechten op de inhoud die U plaatst in eigendom heeft of anderszins controleert; dat de inhoud accuraat is; dat het gebruik van de inhoud die U levert niet in strijd is met dit beleid en geen schade veroorzaakt aan iemand of entiteit; die U vrijwaart S- Machinery Ltd voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die U levert. S- Machinery Ltd heeft het recht, maar niet de verplichting, om enige taak of materiaal te bewerken en bij te houden of te elimineren. S- Machinery Ltd neemt geen enkele verplichting op zich en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige inhoud die door U of enige andere derde partij wordt gepubliceerd.
 
Wettelijke naleving
U gaat ermee akkoord alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze Website na te leven. S- Machinery Ltd behoudt zich het recht voor om klachten of gemelde schendingen van onze Juridische Voorwaarden te onderzoeken en om elke actie te ondernemen die wij gepast achten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het annuleren van uw Ledenaccount, het melden van elke vermoede onwettige activiteit aan wetshandhavingsfunctionarissen, toezichthouders of andere derde partijen en het onthullen van alle informatie die nodig of gepast is voor dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, gepost materiaal, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals toegestaan onder ons Privacybeleid.
 
Intellectueel Eigendom
Onze Website kan onze servicemerken of handelsmerken bevatten, evenals die van onze filialen of andere bedrijven, in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo's. Uw gebruik van onze Website vormt geen enkel recht of licentie voor u om dergelijke dienstmerken/handelsmerken te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de overeenkomstige dienstmerk/handelsmerkeigenaar. Onze Website is ook beschermd door internationale auteursrechtwetten. Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van enig deel van onze Website is ten strengste verboden. Uw gebruik van onze Website verleent u geen eigendomsrechten van welke aard dan ook op onze Website.
 
Herzieningen en Errata
Het materiaal dat op de website van S- Machinery Ltd. verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. S- Machinery Ltd garandeert niet dat de materialen op haar Website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. S- Machinery Ltd kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar Website. S- Machinery Ltd verbindt zich er echter niet toe om de materialen bij te werken.
 
Disclaimer
De materialen op de website van S- Machinery Ltd. worden geleverd "zoals ze zijn". S- Machinery Ltd. geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent alle andere garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Bovendien geeft S- Machinery Ltd geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die gekoppeld zijn aan deze site. De website dient als locatie voor individuen om afzonderlijke diensten of producten aan te schaffen. Noch S- Machinery Ltd, noch de website heeft controle over de kwaliteit of de geschiktheid voor een bepaalde functie van een product. S- Machinery Ltd heeft ook geen controle over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de door de gebruiker ingediende gegevens en geeft geen verklaringen of garanties over enige informatie op de site.
the website and all details, content, materials, products (including software application) and services listed on or otherwise made available to you through this website are provided by s- machinery ltd on an "as is" and "as available" basis, unless otherwise specified in writing. s- machinery ltd makes no representations or warranties of any kind, express or implied, about the operation of this website or the info, materials, products (including software) or services listed on or otherwise made available to you through this site, unless otherwise pointed out in writing. you expressly agree that your use of this website is at your own risk.
De website en alle gegevens, inhoud, materialen, producten (inclusief softwaretoepassing) en diensten die op deze website worden vermeld of anderszins via deze website aan u ter beschikking worden gesteld, worden door S- Machinery ltd verstrekt op een "as is" en "as available" basis, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. S- Machinery ltd geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de werking van deze website of de informatie, materialen, producten (inclusief software) of diensten die op deze site worden vermeld of anderszins via deze site aan u ter beschikking worden gesteld, tenzij anders schriftelijk wordt aangegeven. u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van deze website op uw eigen risico is.
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst s- machinery ltd alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en fysieke geschiktheid voor een bepaald doel. s- machinery ltd garandeert niet dat deze website; details, inhoud, materialen, producten (met inbegrip van softwaretoepassingen) of diensten die op de site staan of op andere wijze via de site aan u ter beschikking zijn gesteld; de servers ervan; of e-mail die vanuit s- machinery ltd wordt verzonden, zijn vrij van virussen of andere schadelijke elementen. s- machinery ltd is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit gegevens, inhoud, materialen, producten (inclusief softwareapplicatie) of diensten die op deze site zijn vermeld of anderszins aan u ter beschikking zijn gesteld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Onder geen enkel scenario zal de aansprakelijkheid van s- machines ltd's die zich ontwikkelen vanuit of in verband met de website of uw gebruik van de website, ondanks de reden voor actie (hetzij in overeenstemming, onrechtmatige daad, schending van de servicegarantie of anderszins), verder gaan dan $100.
 
Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Door te linken naar deze websites, creëren we geen affiliatie met, of sponsoren we dergelijke websites van derden. De opname van links binnen onze Website houdt geen goedkeuring, garantie, garantie of aanbeveling in van dergelijke websites van derden. S- Machinery Ltd heeft geen controle over de juridische documenten en privacypraktijken van websites van derden; als zodanig heeft u toegang tot dergelijke websites van derden op eigen risico.
 
Servicevoorwaarden Wijzigingen van de site
S- Machinery Ltd kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van deze Gebruiksvoorwaarden.
 
Toepasselijk recht
Elke vordering met betrekking tot de website van S- Machinery Ltd is onderworpen aan de wetten van EU, zonder rekening te houden met de bepalingen van de wetsconflicten, en U stemt in met de exclusieve bevoegdheid en de plaats van handeling in dergelijke rechtbanken.
 
Schadeloosstelling
U aanvaardt de verdediging, de vrijwaring en de bewaring van veilige S- Machinery Ltd., haar filialen en hun overeenkomstige functionarissen, directeuren, agenten en werknemers, van en tegen alle vorderingen, acties of eisen, inclusief maar niet beperkt tot betaalbare juridische, boekhoudkundige en andere kosten voor leveranciers, die bevestigen of voortvloeien uit (i) de inhoud van het meeste materiaal dat u aan de Site aanbiedt, (ii) uw gebruik van de inhoud, of (iii) uw inbreuk op de voorwaarden van deze Voorwaarden. S- Machinery Ltd zal U onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, overeenkomst of zaak.
 
Algemene Voorwaarden
Onze Juridische Voorwaarden worden behandeld alsof ze zijn uitgevoerd en uitgevoerd in EU en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van EU, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. Bovendien gaat u ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie en de plaats van vestiging van dergelijke rechtbanken. Elke rechtsvordering door u met betrekking tot onze website moet binnen één (1) jaar na het ontstaan van de rechtsvordering worden ingesteld of voor altijd worden afgewezen en verjaagd. Indien een deel van onze Juridische Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zullen de overige delen volledig van kracht blijven. Voor zover de inhoud van onze Website in strijd is of niet in overeenstemming is met onze Juridische Voorwaarden, hebben onze Juridische Voorwaarden voorrang. Het niet afdwingen van een bepaling van onze Juridische Voorwaarden wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of van het recht om een dergelijke bepaling af te dwingen. De rechten van S- Machinery Ltd. onder onze Juridische Voorwaarden blijven ook na beëindiging van onze Juridische Voorwaarden van kracht.